F80-F89

F84.4: Rối loạn tăng hoạt động kết hợp với chậm phát triển tâm thần...

Mã bệnh ICD 10 F84.4: Rối loạn tăng hoạt động kết hợp với chậm phát triển tâm thần và các động tác định hình. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84.5: Hội chứng Asperger

Mã bệnh ICD 10 F84.5: Hội chứng Asperger. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84.8: Các rối loạn lan tỏa khác của sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F84.8: Các rối loạn lan tỏa khác của sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84.9: Rối loạn phát triển lan tỏa không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F84.9: Rối loạn phát triển lan tỏa không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F88: Các rối loạn khác của phát triển tâm lý

Mã bệnh ICD 10 F88: Các rối loạn khác của phát triển tâm lý. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F89: Rối loạn không biệt định của phát triển tâm lý

Mã bệnh ICD 10 F89: Rối loạn không biệt định của phát triển tâm lý. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.3: Rối loạn hỗn hợp các kỹ năng ở nhà trường

Mã bệnh ICD 10 F81.3: Rối loạn hỗn hợp các kỹ năng ở nhà trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.0: Rối loạn đặc hiệu trong sự kết âm

Mã bệnh ICD 10 F80.0: Rối loạn đặc hiệu trong sự kết âm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.8: Rối loạn khác về sự phát triển các kỹ năng ở trường

Mã bệnh ICD 10 F81.8: Rối loạn khác về sự phát triển các kỹ năng ở trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.1: Rối loạn ngôn ngữ biểu hiện

Mã bệnh ICD 10 F80.1: Rối loạn ngôn ngữ biểu hiện. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.9: Rối loạn phát triển của kỹ năng ở trường, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F81.9: Rối loạn phát triển của kỹ năng ở trường, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận

Mã bệnh ICD 10 F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F82: Rối loạn đặc hiệu sự phát triển chức năng vận động

Mã bệnh ICD 10 F82: Rối loạn đặc hiệu sự phát triển chức năng vận động. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]

Mã bệnh ICD 10 F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F83: Các rối loạn đặc hiệu hỗn hợp của sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F83: Các rối loạn đặc hiệu hỗn hợp của sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác

Mã bệnh ICD 10 F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84: Rối loạn lan tỏa sự phát triển

Mã bệnh ICD 10 F84: Rối loạn lan tỏa sự phát triển. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F84.0: Tính tự kỷ ở trẻ em

Mã bệnh ICD 10 F84.0: Tính tự kỷ ở trẻ em. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81: Rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở trường

Mã bệnh ICD 10 F81: Rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý