F80

F80.0: Rối loạn đặc hiệu trong sự kết âm

Mã bệnh ICD 10 F80.0: Rối loạn đặc hiệu trong sự kết âm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.1: Rối loạn ngôn ngữ biểu hiện

Mã bệnh ICD 10 F80.1: Rối loạn ngôn ngữ biểu hiện. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận

Mã bệnh ICD 10 F80.2: Rối loạn ngôn ngữ tiếp nhận. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]

Mã bệnh ICD 10 F80.3: Vong ngôn mắc phải với động kinh [Landau-Kleffner]. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác

Mã bệnh ICD 10 F80.8: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F80.9: Rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F80: Các rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ

Mã bệnh ICD 10 F80: Các rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý