F63

F63.0: Đánh bạc bệnh lý

Mã bệnh ICD 10 F63.0: Đánh bạc bệnh lý. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63.1: Gây cháy bệnh lý

Mã bệnh ICD 10 F63.1: Gây cháy bệnh lý. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63.2: Trộm cắp bệnh lý

Mã bệnh ICD 10 F63.2: Trộm cắp bệnh lý. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63.3: Nhổ tóc

Mã bệnh ICD 10 F63.3: Nhổ tóc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63.8: Rối loạn thói quen và xung động khác

Mã bệnh ICD 10 F63.8: Rối loạn thói quen và xung động khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63.9: Rối loạn thói quen và xung động không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F63.9: Rối loạn thói quen và xung động không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành

F63: Rối loạn thói quen và xung động

Mã bệnh ICD 10 F63: Rối loạn thói quen và xung động. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F60-F69 Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành