F52

F52: Loạn chức năng tình dục, không do rối loạn hoặc bệnh thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F52: Loạn chức năng tình dục, không do rối loạn hoặc bệnh thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.0: Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục

Mã bệnh ICD 10 F52.0: Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.1: Ghét sợ tình dục và thiếu thích thú tình dục

Mã bệnh ICD 10 F52.1: Ghét sợ tình dục và thiếu thích thú tình dục. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.2: Thất bại trong đáp ứng tình dục

Mã bệnh ICD 10 F52.2: Thất bại trong đáp ứng tình dục. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.3: Loạn chức năng cực khóai

Mã bệnh ICD 10 F52.3: Loạn chức năng cực khóai. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.4: Phóng tinh sớm

Mã bệnh ICD 10 F52.4: Phóng tinh sớm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.5: Co thắt âm đạo không do nguyên nhân thực thể

Mã bệnh ICD 10 F52.5: Co thắt âm đạo không do nguyên nhân thực thể. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.6: Đau khi giao hợp không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F52.6: Đau khi giao hợp không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.7: Xu hướng tình dục quá độ

Mã bệnh ICD 10 F52.7: Xu hướng tình dục quá độ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.8: Loạn chức năng tình dục khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F52.8: Loạn chức năng tình dục khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.9: Loạn chức năng tình dục không biệt định khác, không do bệnh lý...

Mã bệnh ICD 10 F52.9: Loạn chức năng tình dục không biệt định khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể