F50-F59

F55: Lạm dụng các chất không gây nghiện

Mã bệnh ICD 10 F55: Lạm dụng các chất không gây nghiện. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F59: Các hội chứng hành vi ứng xử không biệt định kết hợp với...

Mã bệnh ICD 10 F59: Các hội chứng hành vi ứng xử không biệt định kết hợp với rối loạn sinh lý và yếu tố thể chất. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.2: Thất bại trong đáp ứng tình dục

Mã bệnh ICD 10 F52.2: Thất bại trong đáp ứng tình dục. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F53.8: Các rối loạn hành vi và tâm thần khác kết hợp với thời...

Mã bệnh ICD 10 F53.8: Các rối loạn hành vi và tâm thần khác kết hợp với thời kì sinh đẻ, không phân loại nơi khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.3: Loạn chức năng cực khóai

Mã bệnh ICD 10 F52.3: Loạn chức năng cực khóai. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F53.9: Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt...

Mã bệnh ICD 10 F53.9: Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.4: Phóng tinh sớm

Mã bệnh ICD 10 F52.4: Phóng tinh sớm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F54: Các nhân tố tâm lý và hành vi kết hợp với rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F54: Các nhân tố tâm lý và hành vi kết hợp với rối loạn hoặc các bệnh phân loại ở nơi khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.5: Co thắt âm đạo không do nguyên nhân thực thể

Mã bệnh ICD 10 F52.5: Co thắt âm đạo không do nguyên nhân thực thể. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.6: Đau khi giao hợp không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F52.6: Đau khi giao hợp không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.5: Ác mộng

Mã bệnh ICD 10 F51.5: Ác mộng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.7: Xu hướng tình dục quá độ

Mã bệnh ICD 10 F52.7: Xu hướng tình dục quá độ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.8: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn khác

Mã bệnh ICD 10 F51.8: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.8: Loạn chức năng tình dục khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F52.8: Loạn chức năng tình dục khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.9: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F51.9: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.9: Loạn chức năng tình dục không biệt định khác, không do bệnh lý...

Mã bệnh ICD 10 F52.9: Loạn chức năng tình dục không biệt định khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52: Loạn chức năng tình dục, không do rối loạn hoặc bệnh thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F52: Loạn chức năng tình dục, không do rối loạn hoặc bệnh thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F53: Rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với thời kì sinh...

Mã bệnh ICD 10 F53: Rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không phân loại ở nơi khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F52.0: Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục

Mã bệnh ICD 10 F52.0: Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F53.0: Rối loạn hành vi và tâm thần nhẹ kết hợp với thời kì...

Mã bệnh ICD 10 F53.0: Rối loạn hành vi và tâm thần nhẹ kết hợp với thời kì sinh đẻ, không phân loại nơi khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể