F51

F51.5: Ác mộng

Mã bệnh ICD 10 F51.5: Ác mộng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.8: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn khác

Mã bệnh ICD 10 F51.8: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.9: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F51.9: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F51: Rối loạn giấc ngủ không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.0: Mất ngủ không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F51.0: Mất ngủ không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.1: Ngủ nhiều không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F51.1: Ngủ nhiều không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.2: Rối loạn nhịp thức ngủ không thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F51.2: Rối loạn nhịp thức ngủ không thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.3: Chứng miên hành

Mã bệnh ICD 10 F51.3: Chứng miên hành. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F51.4: Hoảng sợ khi ngủ [hoảng sợ ban đêm]

Mã bệnh ICD 10 F51.4: Hoảng sợ khi ngủ [hoảng sợ ban đêm]. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F50-F59 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể