F53.9: Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt định

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh F53.9 là gì? Chẩn đoán F53.9 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã F53.9 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã F53.9 là mã bệnh ICD 10 Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt định.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 119
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: F53.9

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã F53.9 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã F53.9 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 F53.9 Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt địnhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã F53.9
 • Mã bệnh F53.9 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không biệt định
 • F53.9 thuộc mã loại F53 là mã ICD 10 Rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với thời kì sinh đẻ, không phân loại ở nơi khác
 • F53.9 thuộc mã nhóm chính F50-F59 là mã ICD 10 Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể
 • F53.9 thuộc mã chương F00-F99 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần và hành vi
 • F53.9 thuộc Chương V - Rối loạn tâm thần và hành vi
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh F53.9 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code F53.9 is ICD 10 CM code for Puerperal mental disorder, unspecified
 • F53 is ICD 10 CM for Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
 • F50-F59 is ICD 10 CM code for Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
 • F00-F99 is ICD 10 CM code for Mental and behavioural disorders
 • Chapter V Mental and behavioural disorders
F53.9 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here