F43

F43.9: Phản ứng với stress trầm trọng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F43.9: Phản ứng với stress trầm trọng, không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43: Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng

Mã bệnh ICD 10 F43: Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43.0: Phản ứng stress cấp

Mã bệnh ICD 10 F43.0: Phản ứng stress cấp. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43.1: Rối loạn stress sau sang chấn

Mã bệnh ICD 10 F43.1: Rối loạn stress sau sang chấn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43.2: các rối loạn sự thích ứng

Mã bệnh ICD 10 F43.2: các rối loạn sự thích ứng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43.8: Phản ứng khác với stress trầm trọng

Mã bệnh ICD 10 F43.8: Phản ứng khác với stress trầm trọng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể