F40-F48

F48: Các rối loạn tâm căn khác

Mã bệnh ICD 10 F48: Các rối loạn tâm căn khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F48.0: Bệnh suy nhược thần kinh

Mã bệnh ICD 10 F48.0: Bệnh suy nhược thần kinh. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F48.1: Hội chứng giải thể nhân cách-tri giác sai thực tại

Mã bệnh ICD 10 F48.1: Hội chứng giải thể nhân cách-tri giác sai thực tại. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F48.8: Rối loạn tâm căn biệt định khác

Mã bệnh ICD 10 F48.8: Rối loạn tâm căn biệt định khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F48.9: Rối loạn tâm căn, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F48.9: Rối loạn tâm căn, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.6: Tê và mất cảm giác phân ly

Mã bệnh ICD 10 F44.6: Tê và mất cảm giác phân ly. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F45.9: Rối loạn dạng cơ thể, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F45.9: Rối loạn dạng cơ thể, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.7: Rối loạn phân ly [chuyển di] hỗn hợp

Mã bệnh ICD 10 F44.7: Rối loạn phân ly [chuyển di] hỗn hợp. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.8: Rối loạn phân ly [chuyển di] khác

Mã bệnh ICD 10 F44.8: Rối loạn phân ly [chuyển di] khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F43.9: Phản ứng với stress trầm trọng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F43.9: Phản ứng với stress trầm trọng, không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.9: Rối loạn phân ly [chuyển di], không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F44.9: Rối loạn phân ly [chuyển di], không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44: Các rối loạn phân ly [chuyển di]

Mã bệnh ICD 10 F44: Các rối loạn phân ly [chuyển di]. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F45: Rối loạn dạng cơ thể

Mã bệnh ICD 10 F45: Rối loạn dạng cơ thể. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.0: Quên phân ly

Mã bệnh ICD 10 F44.0: Quên phân ly. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F45.0: Rối loạn cơ thể hóa

Mã bệnh ICD 10 F45.0: Rối loạn cơ thể hóa. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.1: Trốn nhà phân ly

Mã bệnh ICD 10 F44.1: Trốn nhà phân ly. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F45.1: Rối loạn dạng cơ thể không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F45.1: Rối loạn dạng cơ thể không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.2: Sững sờ phân ly

Mã bệnh ICD 10 F44.2: Sững sờ phân ly. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F45.2: Rối loạn nghi bệnh

Mã bệnh ICD 10 F45.2: Rối loạn nghi bệnh. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F44.3: Rối loạn lên đồng và bị xâm nhập

Mã bệnh ICD 10 F44.3: Rối loạn lên đồng và bị xâm nhập. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể