F40

F40.8: Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ khác

Mã bệnh ICD 10 F40.8: Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F40.9: Rối loạn lo âu ám ảnh sợ, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F40.9: Rối loạn lo âu ám ảnh sợ, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F40: Rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi

Mã bệnh ICD 10 F40: Rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F40.0: Ám ảnh sợ khoảng trống

Mã bệnh ICD 10 F40.0: Ám ảnh sợ khoảng trống. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F40.1: Ám ảnh sợ xã hội

Mã bệnh ICD 10 F40.1: Ám ảnh sợ xã hội. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể

F40.2: Ám ảnh sợ đặc hiệu (riêng lẻ)

Mã bệnh ICD 10 F40.2: Ám ảnh sợ đặc hiệu (riêng lẻ). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể