F31

F31: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Mã bệnh ICD 10 F31: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.0: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm nhẹ

Mã bệnh ICD 10 F31.0: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm nhẹ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.1: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm không...

Mã bệnh ICD 10 F31.1: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm không có các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.2: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm có...

Mã bệnh ICD 10 F31.2: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm có các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.3: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nhẹ...

Mã bệnh ICD 10 F31.3: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nhẹ hoặc trung bình. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.4: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng...

Mã bệnh ICD 10 F31.4: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng không có các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.5: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng...

Mã bệnh ICD 10 F31.5: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.6: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hỗn hợp

Mã bệnh ICD 10 F31.6: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hỗn hợp. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.7: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại thuyên giảm

Mã bệnh ICD 10 F31.7: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại thuyên giảm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.8: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực khác

Mã bệnh ICD 10 F31.8: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.9: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F31.9: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]