F30-F39

F34: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng

Mã bệnh ICD 10 F34: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F34.0: Khí sắc chu kỳ

Mã bệnh ICD 10 F34.0: Khí sắc chu kỳ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F34.1: Loạn khí sắc

Mã bệnh ICD 10 F34.1: Loạn khí sắc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F34.8: Các rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng khác

Mã bệnh ICD 10 F34.8: Các rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F34.9: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 F34.9: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] dai dẳng không đặc hiệu. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.1: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn vừa

Mã bệnh ICD 10 F33.1: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn vừa. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F38: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] khác

Mã bệnh ICD 10 F38: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.2: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn nặng không có...

Mã bệnh ICD 10 F33.2: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn nặng không có triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F38.0: Các rối loạn khí sắc [cảm xúc] đơn độc khác

Mã bệnh ICD 10 F38.0: Các rối loạn khí sắc [cảm xúc] đơn độc khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.3: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn nặng với các...

Mã bệnh ICD 10 F33.3: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn nặng với các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F38.1: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] tái diễn

Mã bệnh ICD 10 F38.1: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] tái diễn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.4: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện đang thuyên giảm

Mã bệnh ICD 10 F33.4: Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện đang thuyên giảm. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F38.8: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] biệt định khác

Mã bệnh ICD 10 F38.8: Rối loạn khí sắc [cảm xúc] biệt định khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.8: Rối loạn trầm cảm tái diễn khác

Mã bệnh ICD 10 F33.8: Rối loạn trầm cảm tái diễn khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F39: Rối loạn khí sắc (cảm xúc) biệt định

Mã bệnh ICD 10 F39: Rối loạn khí sắc (cảm xúc) biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F33.9: Rối loạn trầm cảm tái phát, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F33.9: Rối loạn trầm cảm tái phát, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F32.3: Giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần

Mã bệnh ICD 10 F32.3: Giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.4: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng...

Mã bệnh ICD 10 F31.4: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng không có các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F32.8: Giai đoạn trầm cảm khác

Mã bệnh ICD 10 F32.8: Giai đoạn trầm cảm khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]

F31.5: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng...

Mã bệnh ICD 10 F31.5: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F30-F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc]