F18

F18: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Hội chứng quên). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần