F10-F19

F19.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối...

Mã bệnh ICD 10 F17.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F19.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma...

Mã bệnh ICD 10 F19.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F18.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ...

Mã bệnh ICD 10 F18.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần