F17

F17.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối...

Mã bệnh ICD 10 F17.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá

Mã bệnh ICD 10 F17: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Nhiễm...

Mã bệnh ICD 10 F17.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Sử...

Mã bệnh ICD 10 F17.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Hội...

Mã bệnh ICD 10 F17.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Trạng...

Mã bệnh ICD 10 F17.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Trạng...

Mã bệnh ICD 10 F17.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối...

Mã bệnh ICD 10 F17.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Hội...

Mã bệnh ICD 10 F17.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Hội chứng quên). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối...

Mã bệnh ICD 10 F17.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F17.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối...

Mã bệnh ICD 10 F17.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần