F16

F16.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Hội chứng quên). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F16: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây...

Mã bệnh ICD 10 F16: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần