F14

F14.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Hội chứng...

Mã bệnh ICD 10 F14.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái...

Mã bệnh ICD 10 F14.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái...

Mã bệnh ICD 10 F14.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F14.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Hội chứng...

Mã bệnh ICD 10 F14.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Hội chứng quên). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F14.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F14.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn...

Mã bệnh ICD 10 F14.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain

Mã bệnh ICD 10 F14: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Nhiễm độc...

Mã bệnh ICD 10 F14.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F14.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Sử dụng...

Mã bệnh ICD 10 F14.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần