F11

F11: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.0: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Nhiễm độc cấp). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.1: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Sử dụng gây hại). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.2: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Hội chứng nghiện). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.3: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Trạng thái cai). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.4: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Trạng thái cai với mê sảng). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.5: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Rối loạn tâm thần). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.6: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Hội chứng quên). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.7: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.8: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Rối loạn tâm thần và hành vi khác). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần

F11.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc...

Mã bệnh ICD 10 F11.9: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện (Rối loạn tâm thần và hành vi không biệt định). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F10-F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần