F07

F07: Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn...

Mã bệnh ICD 10 F07: Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.0: Rối loạn nhân cách thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F07.0: Rối loạn nhân cách thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.1: Hội chứng sau viêm não

Mã bệnh ICD 10 F07.1: Hội chứng sau viêm não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.2: Hội chứng sau chấn động não

Mã bệnh ICD 10 F07.2: Hội chứng sau chấn động não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.8: Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não,...

Mã bệnh ICD 10 F07.8: Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.9: Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không biệt định do...

Mã bệnh ICD 10 F07.9: Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không biệt định do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng