F00-F09

F06.5: Rối loạn phân ly thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F06.5: Rối loạn phân ly thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F09: Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác định

Mã bệnh ICD 10 F09: Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F06.6: Rối loạn cảm xúc không ổn định [suy nhược] thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F06.6: Rối loạn cảm xúc không ổn định [suy nhược] thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F06.7: Rối loạn nhận thức nhẹ

Mã bệnh ICD 10 F06.7: Rối loạn nhận thức nhẹ. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F06.8: Các rối loạn tâm thần biệt định khác do tổn thương não, rối...

Mã bệnh ICD 10 F06.8: Các rối loạn tâm thần biệt định khác do tổn thương não, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F06.9: Các rối loạn tâm thần không biệt định do tổn thương não và...

Mã bệnh ICD 10 F06.9: Các rối loạn tâm thần không biệt định do tổn thương não và rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07: Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn...

Mã bệnh ICD 10 F07: Các rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.0: Rối loạn nhân cách thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F07.0: Rối loạn nhân cách thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.1: Hội chứng sau viêm não

Mã bệnh ICD 10 F07.1: Hội chứng sau viêm não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.2: Hội chứng sau chấn động não

Mã bệnh ICD 10 F07.2: Hội chứng sau chấn động não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.8: Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não,...

Mã bệnh ICD 10 F07.8: Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F06.4: Rối loạn lo âu thực tổn

Mã bệnh ICD 10 F06.4: Rối loạn lo âu thực tổn. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F07.9: Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không biệt định do...

Mã bệnh ICD 10 F07.9: Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không biệt định do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F05: Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác

Mã bệnh ICD 10 F05: Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F01.9: Mất trí trong bệnh mạch máu, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F01.9: Mất trí trong bệnh mạch máu, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F05.0: Sảng không gối lên mất trí như đã mô tả

Mã bệnh ICD 10 F05.0: Sảng không gối lên mất trí như đã mô tả. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02*: Mất trí trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác

Mã bệnh ICD 10 F02*: Mất trí trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F05.1: Sảng gối lên mất trí

Mã bệnh ICD 10 F05.1: Sảng gối lên mất trí. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.0*: Mất trí trong bệnh Pick (G31.0†)

Mã bệnh ICD 10 F02.0*: Mất trí trong bệnh Pick (G31.0†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F05.8: Sảng khác

Mã bệnh ICD 10 F05.8: Sảng khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng