F02

F02*: Mất trí trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác

Mã bệnh ICD 10 F02*: Mất trí trong các bệnh khác đã được xếp loại ở chỗ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.0*: Mất trí trong bệnh Pick (G31.0†)

Mã bệnh ICD 10 F02.0*: Mất trí trong bệnh Pick (G31.0†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.1*: Mất trí trong bệnh Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)

Mã bệnh ICD 10 F02.1*: Mất trí trong bệnh Creutzfeldt-Jakob (A81.0†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.2*: Mất trí trong bệnh Huntington (G10†)

Mã bệnh ICD 10 F02.2*: Mất trí trong bệnh Huntington (G10†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.3*: Mất trí trong bệnh Parkinson (G20†)

Mã bệnh ICD 10 F02.3*: Mất trí trong bệnh Parkinson (G20†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.4*: Mất trí trong bệnh (HIV) nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở...

Mã bệnh ICD 10 F02.4*: Mất trí trong bệnh (HIV) nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (B22.0†). Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng

F02.8*: Mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại...

Mã bệnh ICD 10 F02.8*: Mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F00-F09 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng