F09: Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác định

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định

Mã bệnh F09 là gì? Chẩn đoán F09 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã F09 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã F09 là mã bệnh ICD 10 Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác định.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 119
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: F09

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã F09 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã F09 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã F09 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 F09 Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác địnhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã F09
 • Mã bệnh F09 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không xác định
 • F09 thuộc mã loại F09 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần thực tổn hoặc triệu chứng không biệt định
 • F09 thuộc mã nhóm chính F00-F09 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng
 • F09 thuộc mã chương F00-F99 là mã ICD 10 Rối loạn tâm thần và hành vi
 • F09 thuộc Chương V - Rối loạn tâm thần và hành vi
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh F09 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code F09 is ICD 10 CM code for Unspecified organic or symptomatic mental disorder
 • F09 is ICD 10 CM for Unspecified organic or symptomatic mental disorder
 • F00-F09 is ICD 10 CM code for Organic, including symptomatic, mental disorders
 • F00-F99 is ICD 10 CM code for Mental and behavioural disorders
 • Chapter V Mental and behavioural disorders
F09 ICD-10-CM Coding Rules
 • F09 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here