E66

E66: Bệnh béo phì

Mã bệnh ICD 10 E66: Bệnh béo phì. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.0: Béo phì do thừa calo

Mã bệnh ICD 10 E66.0: Béo phì do thừa calo. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.1: Béo phì do thuốc

Mã bệnh ICD 10 E66.1: Béo phì do thuốc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.2: Béo phì quá mức với giảm thông khí phế nang

Mã bệnh ICD 10 E66.2: Béo phì quá mức với giảm thông khí phế nang. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.8: Béo phì khác

Mã bệnh ICD 10 E66.8: Béo phì khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.9: Béo phì, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E66.9: Béo phì, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác