E65-E68

E65: Béo phì khu trú

Mã bệnh ICD 10 E65: Béo phì khu trú. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67.3: Thừa vitamin D

Mã bệnh ICD 10 E67.3: Thừa vitamin D. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66: Bệnh béo phì

Mã bệnh ICD 10 E66: Bệnh béo phì. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67.8: Thừa dinh dưỡng xác định khác

Mã bệnh ICD 10 E67.8: Thừa dinh dưỡng xác định khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.0: Béo phì do thừa calo

Mã bệnh ICD 10 E66.0: Béo phì do thừa calo. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E68: Di chứng của thừa dinh dưỡng

Mã bệnh ICD 10 E68: Di chứng của thừa dinh dưỡng. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.1: Béo phì do thuốc

Mã bệnh ICD 10 E66.1: Béo phì do thuốc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.2: Béo phì quá mức với giảm thông khí phế nang

Mã bệnh ICD 10 E66.2: Béo phì quá mức với giảm thông khí phế nang. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.8: Béo phì khác

Mã bệnh ICD 10 E66.8: Béo phì khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E66.9: Béo phì, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E66.9: Béo phì, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67: Tình trạng thừa dinh dưỡng khác

Mã bệnh ICD 10 E67: Tình trạng thừa dinh dưỡng khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67.0: Thừa vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E67.0: Thừa vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67.1: Tăng caroten máu

Mã bệnh ICD 10 E67.1: Tăng caroten máu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác

E67.2: Hội chứng Megavitamin-B6

Mã bệnh ICD 10 E67.2: Hội chứng Megavitamin-B6. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E65-E68 Béo phì và –tình trạng thừa dinh dưỡng khác