E50

E50: Thiếu vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E50: Thiếu vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.0: Thiếu vitamin A có khô kết mạc

Mã bệnh ICD 10 E50.0: Thiếu vitamin A có khô kết mạc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.1: thiếu vitamin A có vết Bitot và khô kết mạc

Mã bệnh ICD 10 E50.1: thiếu vitamin A có vết Bitot và khô kết mạc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.2: Khô giác mạc do thiếu vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E50.2: Khô giác mạc do thiếu vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.3: thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc

Mã bệnh ICD 10 E50.3: thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.4: thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc

Mã bệnh ICD 10 E50.4: thiếu vitamin A có loét và khô giác mạc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.5: Thiếu vitamin A có quáng gà

Mã bệnh ICD 10 E50.5: Thiếu vitamin A có quáng gà. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.6: Thiếu vitamin A có sẹo do khô giác mạc

Mã bệnh ICD 10 E50.6: Thiếu vitamin A có sẹo do khô giác mạc. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.7: Biểu hiện khác ở mắt do thiếu vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E50.7: Biểu hiện khác ở mắt do thiếu vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.8: Biểu hiện khác của thiếu vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E50.8: Biểu hiện khác của thiếu vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E50.9: Thiếu vitamin A, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E50.9: Thiếu vitamin A, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác