E50-E64

E64.2: Di chứng của thiếu vitamin C

Mã bệnh ICD 10 E64.2: Di chứng của thiếu vitamin C. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E64.3: Di chứng của bệnh còi xương

Mã bệnh ICD 10 E64.3: Di chứng của bệnh còi xương. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E64.8: Di chứng của bệnh thiếu dinh dưỡng khác

Mã bệnh ICD 10 E64.8: Di chứng của bệnh thiếu dinh dưỡng khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E64.9: Di chứng của thiếu dinh dưỡng không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E64.9: Di chứng của thiếu dinh dưỡng không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E64.0: Di chứng của suy dinh dưỡng do thiếu protein – năng lượng

Mã bệnh ICD 10 E64.0: Di chứng của suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E64.1: Di chứng của thiếu vitamin A

Mã bệnh ICD 10 E64.1: Di chứng của thiếu vitamin A. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E59: Thiếu Selen do chế độ ăn

Mã bệnh ICD 10 E59: Thiếu Selen do chế độ ăn. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.8: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng xác định khác

Mã bệnh ICD 10 E61.8: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng xác định khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E60: Thiếu kẽm do chế độ ăn

Mã bệnh ICD 10 E60: Thiếu kẽm do chế độ ăn. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.9: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E61.9: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác

Mã bệnh ICD 10 E61: Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E63: Thiếu dinh dưỡng khác

Mã bệnh ICD 10 E63: Thiếu dinh dưỡng khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.0: Thiếu đồng

Mã bệnh ICD 10 E61.0: Thiếu đồng. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E63.0: Thiếu acid béo cần thiết [EFA)

Mã bệnh ICD 10 E63.0: Thiếu acid béo cần thiết [EFA). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.1: Thiếu sắt

Mã bệnh ICD 10 E61.1: Thiếu sắt. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E63.1: Mất cân đối trong thành phần thức ăn

Mã bệnh ICD 10 E63.1: Mất cân đối trong thành phần thức ăn. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.2: Thiếu magie

Mã bệnh ICD 10 E61.2: Thiếu magie. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E63.8: Thiếu dinh dưỡng đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 E63.8: Thiếu dinh dưỡng đặc hiệu khác. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E61.3: Thiếu mangan

Mã bệnh ICD 10 E61.3: Thiếu mangan. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác

E63.9: Thiếu dinh dưỡng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E63.9: Thiếu dinh dưỡng, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E50-E64 Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác