E01

E01: Rối loạn tuyến giáp -liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp

Mã bệnh ICD 10 E01: Rối loạn tuyến giáp -liên quan đến thiếu iod và bệnh phối hợp. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E01.0: Bướu giáp lan toả (địa phương) -liên quan đến thiếu iod

Mã bệnh ICD 10 E01.0: Bướu giáp lan toả (địa phương) -liên quan đến thiếu iod. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E01.1: Bướu giáp đa nhân (địa phương) do thiếu iod

Mã bệnh ICD 10 E01.1: Bướu giáp đa nhân (địa phương) do thiếu iod. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E01.2: Bướu giáp (địa phương) do thiếu iod, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E01.2: Bướu giáp (địa phương) do thiếu iod, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E01.8: Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod khác và những bệnh...

Mã bệnh ICD 10 E01.8: Rối loạn tuyến giáp liên quan đến thiếu iod khác và những bệnh phối hợp. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp