E00

E00.9: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 E00.9: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, không đặc hiệu. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E00.2: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh,-thể phối hợp

Mã bệnh ICD 10 E00.2: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh,-thể phối hợp. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E00: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh

Mã bệnh ICD 10 E00: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E00.0: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể thần kinh

Mã bệnh ICD 10 E00.0: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể thần kinh. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp

E00.1: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể phù niêm

Mã bệnh ICD 10 E00.1: Hội chứng thiếu iod bẩm sinh, thể phù niêm. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E00-E07 Bệnh tuyến giáp