D63

D63*: Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần...

Mã bệnh ICD 10 D63*: Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D60-D64 Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác

D63.0: Thiếu máu trong bệnh ác tính (C00-D48†)

Mã bệnh ICD 10 D63.0: Thiếu máu trong bệnh ác tính (C00-D48†). Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D60-D64 Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác

D63.8: Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần...

Mã bệnh ICD 10 D63.8: Thiếu máu trong các bệnh mãn tính đã được phân loại ở phần khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D60-D64 Suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác