D48

D48.7: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.7: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vị trí xác định khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.9: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất, không đặc...

Mã bệnh ICD 10 D48.9: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.6: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.6: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vú. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị...

Mã bệnh ICD 10 D48: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất có vị trí khác và không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.0: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.0: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của xương và sụn khớp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.1: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.1: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của mô liên kết và mô mềm khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.2: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.2: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự động. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.3: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.3: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của vùng sau phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.4: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.4: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D48.5: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ...

Mã bệnh ICD 10 D48.5: U tân sinh không xác định, không chắc chắn hoặc không biết rõ tính chất của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất