D46

D46.9: Hội chứng loạn tủy xương không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D46.9: Hội chứng loạn tủy xương không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.5: Thiếu máu kháng điều trị có loạn sản đa dòng

Mã bệnh ICD 10 D46.5: Thiếu máu kháng điều trị có loạn sản đa dòng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.6: Hội chứng loạn sản tủy có bất thường nhiễm sắc thể del (5q)...

Mã bệnh ICD 10 D46.6: Hội chứng loạn sản tủy có bất thường nhiễm sắc thể del (5q) đơn độc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.7: Hội chứng loạn sản tủy xương khác

Mã bệnh ICD 10 D46.7: Hội chứng loạn sản tủy xương khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46: Hội chứng loạn sản tủy xương

Mã bệnh ICD 10 D46: Hội chứng loạn sản tủy xương. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.0: Thiếu máu kháng điều trị không có nguyên hồng cầu sắc hình vòng,...

Mã bệnh ICD 10 D46.0: Thiếu máu kháng điều trị không có nguyên hồng cầu sắc hình vòng, được xác lập như vậy. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.1: Thiếu máu kháng điều trị có nguyên hồng cầu hình vòng

Mã bệnh ICD 10 D46.1: Thiếu máu kháng điều trị có nguyên hồng cầu hình vòng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.2: Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào

Mã bệnh ICD 10 D46.2: Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.3: Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào chuyển dạng

Mã bệnh ICD 10 D46.3: Thiếu máu đề kháng với quá nhiều nguyên bào chuyển dạng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D46.4: Thiếu máu đề kháng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D46.4: Thiếu máu đề kháng, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất