D41

D41.0: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thận

Mã bệnh ICD 10 D41.0: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.1: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bể...

Mã bệnh ICD 10 D41.1: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bể thận. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.2: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu...

Mã bệnh ICD 10 D41.2: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu quản. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.3: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu...

Mã bệnh ICD 10 D41.3: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Niệu đạo. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.4: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bàng...

Mã bệnh ICD 10 D41.4: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Bàng quang. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.7: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ...

Mã bệnh ICD 10 D41.7: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ quan tiết niệu khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41.9: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ...

Mã bệnh ICD 10 D41.9: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của Cơ quan tiết niệu không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất

D41: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ...

Mã bệnh ICD 10 D41: U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất của cơ quan tiết niệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D37-D48 U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất