D04

D04.2: Ung thư biểu mô tại chỗ của da vùng tai và ống tai...

Mã bệnh ICD 10 D04.2: Ung thư biểu mô tại chỗ của da vùng tai và ống tai ngoài. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.3: Ung thư biểu mô tại chỗ của da của phần khác và không...

Mã bệnh ICD 10 D04.3: Ung thư biểu mô tại chỗ của da của phần khác và không xác định của mặt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.4: Ung thư biểu mô tại chỗ của da đầu và cổ

Mã bệnh ICD 10 D04.4: Ung thư biểu mô tại chỗ của da đầu và cổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.5: Ung thư biểu mô tại chỗ của da thân mình

Mã bệnh ICD 10 D04.5: Ung thư biểu mô tại chỗ của da thân mình. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.6: Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi trên, bao gồm vai

Mã bệnh ICD 10 D04.6: Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi trên, bao gồm vai. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.7: Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi dưới, bao gồm háng

Mã bệnh ICD 10 D04.7: Ung thư biểu mô tại chỗ của da chi dưới, bao gồm háng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.8: Ung thư biểu mô tại chỗ của da ở vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 D04.8: Ung thư biểu mô tại chỗ của da ở vị trí khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.9: Ung thư biểu mô tại chỗ của da, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D04.9: Ung thư biểu mô tại chỗ của da, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04: Ung thư biểu mô tại chỗ của da

Mã bệnh ICD 10 D04: Ung thư biểu mô tại chỗ của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.0: Ung thư biểu mô tại chỗ của da môi

Mã bệnh ICD 10 D04.0: Ung thư biểu mô tại chỗ của da môi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D04.1: Ung thư biểu mô tại chỗ của da mí mắt bao gồm góc...

Mã bệnh ICD 10 D04.1: Ung thư biểu mô tại chỗ của da mí mắt bao gồm góc mắt. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ