D02

D02: Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp

Mã bệnh ICD 10 D02: Ung thư biểu mô tại chỗ của tai giữa và hệ hô hấp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D02.0: Ung thư biểu mô tại chỗ của thanh quản

Mã bệnh ICD 10 D02.0: Ung thư biểu mô tại chỗ của thanh quản. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D02.1: Ung thư biểu mô tại chỗ của khí quản

Mã bệnh ICD 10 D02.1: Ung thư biểu mô tại chỗ của khí quản. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D02.2: Ung thư biểu mô tại chỗ của phế quản và phổi

Mã bệnh ICD 10 D02.2: Ung thư biểu mô tại chỗ của phế quản và phổi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D02.3: Ung thư biểu mô tại chỗ của phần khác và hệ hô hấp

Mã bệnh ICD 10 D02.3: Ung thư biểu mô tại chỗ của phần khác và hệ hô hấp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ

D02.4: Ung thư biểu mô tại chỗ của hệ hô hấp không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D02.4: Ung thư biểu mô tại chỗ của hệ hô hấp không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính D00-D09 U tân sinh tại chỗ