C95

C95: Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95: Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C95.0: Bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95.0: Bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C95.1: Bệnh bạch cầu mạn loại tế bào không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95.1: Bệnh bạch cầu mạn loại tế bào không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C95.2: Bệnh bạch cầu bán cấp loại tế bào không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95.2: Bệnh bạch cầu bán cấp loại tế bào không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C95.7: Bệnh bạch cầu khác, loại tế bào không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95.7: Bệnh bạch cầu khác, loại tế bào không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C95.9: Bệnh bạch cầu không xác định

Mã bệnh ICD 10 C95.9: Bệnh bạch cầu không xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính