C46

C46.9: Ung thư mô liên kết Kaposi không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C46.9: Ung thư mô liên kết Kaposi không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46: Ung thư mô liên kết Kaposi

Mã bệnh ICD 10 C46: Ung thư mô liên kết Kaposi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.0: Ung thư mô liên kết Kaposi của da

Mã bệnh ICD 10 C46.0: Ung thư mô liên kết Kaposi của da. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.1: Ung thư mô liên kết Kaposi của mô mềm

Mã bệnh ICD 10 C46.1: Ung thư mô liên kết Kaposi của mô mềm. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.2: Ung thư mô liên kết Kaposi của vòm khẩu cái

Mã bệnh ICD 10 C46.2: Ung thư mô liên kết Kaposi của vòm khẩu cái. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.3: Ung thư mô liên kết Kaposi của hạch lympho

Mã bệnh ICD 10 C46.3: Ung thư mô liên kết Kaposi của hạch lympho. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.7: Ung thư mô liên kết Kaposi của các nơi khác

Mã bệnh ICD 10 C46.7: Ung thư mô liên kết Kaposi của các nơi khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.8: Ung thư mô liên kết Kaposi của nhiều cơ quan

Mã bệnh ICD 10 C46.8: Ung thư mô liên kết Kaposi của nhiều cơ quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên