C45-C49

C49.2: U ác của mô liên kết và mô mềm của chi dưới bao...

Mã bệnh ICD 10 C49.2: U ác của mô liên kết và mô mềm của chi dưới bao gồm háng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C47.8: U ác với tổn thương chồng lấn của dây thần kinh ngoại biên...

Mã bệnh ICD 10 C47.8: U ác với tổn thương chồng lấn của dây thần kinh ngoại biên và của hệ thần kinh tự động. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.3: U ác của mô liên kết và mô mềm của lồng ngực

Mã bệnh ICD 10 C49.3: U ác của mô liên kết và mô mềm của lồng ngực. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C47.9: U ác của dây thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự...

Mã bệnh ICD 10 C47.9: U ác của dây thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh tự động, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.4: U ác của mô liên kết và mô mềm của bụng

Mã bệnh ICD 10 C49.4: U ác của mô liên kết và mô mềm của bụng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C48: U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc

Mã bệnh ICD 10 C48: U ác của vùng sau phúc mạc và phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.5: U ác của mô liên kết và mô mềm của vùng chậu

Mã bệnh ICD 10 C49.5: U ác của mô liên kết và mô mềm của vùng chậu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C48.0: U ác của vùng sau phúc mạc

Mã bệnh ICD 10 C48.0: U ác của vùng sau phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.6: U ác của mô liên kết và mô mềm của thân mình, không...

Mã bệnh ICD 10 C49.6: U ác của mô liên kết và mô mềm của thân mình, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C48.1: U ác của các phần xác định của phúc mạc

Mã bệnh ICD 10 C48.1: U ác của các phần xác định của phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.8: U ác với tổn thương chồng lấn của mô liên kết và mô...

Mã bệnh ICD 10 C49.8: U ác với tổn thương chồng lấn của mô liên kết và mô mềm. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C48.2: U ác của phúc mạc không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C48.2: U ác của phúc mạc không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.9: U ác của mô liên kết và mô mềm, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C49.9: U ác của mô liên kết và mô mềm, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C48.8: U ác với tổn thương chồng lấn của vùng sau phúc mạc và...

Mã bệnh ICD 10 C48.8: U ác với tổn thương chồng lấn của vùng sau phúc mạc và phúc mạc. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49: U ác của mô liên kết và mô mềm khác

Mã bệnh ICD 10 C49: U ác của mô liên kết và mô mềm khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.0: U ác của mô liên kết và mềm của đầu, mặt và cổ

Mã bệnh ICD 10 C49.0: U ác của mô liên kết và mềm của đầu, mặt và cổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C49.1: U ác của mô liên kết và mô mềm của chi trên bao...

Mã bệnh ICD 10 C49.1: U ác của mô liên kết và mô mềm của chi trên bao gồm vai. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C47.6: U ác của dây thần kinh ngoại biên của thân mình, không đặc...

Mã bệnh ICD 10 C47.6: U ác của dây thần kinh ngoại biên của thân mình, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.7: Ung thư mô liên kết Kaposi của các nơi khác

Mã bệnh ICD 10 C46.7: Ung thư mô liên kết Kaposi của các nơi khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C46.8: Ung thư mô liên kết Kaposi của nhiều cơ quan

Mã bệnh ICD 10 C46.8: Ung thư mô liên kết Kaposi của nhiều cơ quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên