C00-C14

C14.8: U ác với tổn thương chồng lấn của môi, khoang miệng và hầu...

Mã bệnh ICD 10 C14.8: U ác với tổn thương chồng lấn của môi, khoang miệng và hầu họng. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C11.9: U ác của mũi hầu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C11.9: U ác của mũi hầu không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C12: U ác của xoang lê

Mã bệnh ICD 10 C12: U ác của xoang lê. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13: U ác của hạ hầu

Mã bệnh ICD 10 C13: U ác của hạ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13.0: U ác của vùng sau sụn nhẫn

Mã bệnh ICD 10 C13.0: U ác của vùng sau sụn nhẫn. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13.1: U ác của nếp phễu nắp, mặt hạ hầu

Mã bệnh ICD 10 C13.1: U ác của nếp phễu nắp, mặt hạ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13.2: U ác của vách sau của hạ hầu

Mã bệnh ICD 10 C13.2: U ác của vách sau của hạ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13.8: U ác với tổn thương chồng lấn của hạ hầu

Mã bệnh ICD 10 C13.8: U ác với tổn thương chồng lấn của hạ hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C13.9: U ác của hạ hầu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C13.9: U ác của hạ hầu không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C14: U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng...

Mã bệnh ICD 10 C14: U ác vị trí khác và không rõ ràng của môi, khoang miệng và hầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C14.0: U ác của hầu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C14.0: U ác của hầu, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C14.2: U ác của hầu thanh quản

Mã bệnh ICD 10 C14.2: U ác của hầu thanh quản. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C11.0: U ác của vách trên của hầu-mũi

Mã bệnh ICD 10 C11.0: U ác của vách trên của hầu-mũi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C08.9: U ác của tuyến nước bọt chính, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 C08.9: U ác của tuyến nước bọt chính, không đặc hiệu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C11.1: U ác của vách sau của hầu-mũi

Mã bệnh ICD 10 C11.1: U ác của vách sau của hầu-mũi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C09: U ác của amiđan

Mã bệnh ICD 10 C09: U ác của amiđan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C11.2: U ác của vách bên của hầu-mũi

Mã bệnh ICD 10 C11.2: U ác của vách bên của hầu-mũi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C09.0: U ác của hố amiđan

Mã bệnh ICD 10 C09.0: U ác của hố amiđan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C11.3: U ác của vách trước của hầu-mũi

Mã bệnh ICD 10 C11.3: U ác của vách trước của hầu-mũi. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên

C09.1: U ác của trụ amiđan (trước) (sau)

Mã bệnh ICD 10 C09.1: U ác của trụ amiđan (trước) (sau). Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C75 U ác được chẩn đoán xác định hay nghi ngờ là nguyên phát của các cơ quan xác định, ngoại trừ của mô bạch huyết, mô tạo huyết và mô liên