B95

B95: Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại...

Mã bệnh ICD 10 B95: Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.0: Liên cầu, nhóm A, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B95.0: Liên cầu, nhóm A, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.1: Liên cầu, nhóm B, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B95.1: Liên cầu, nhóm B, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.2: Liên cầu, nhóm D, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B95.2: Liên cầu, nhóm D, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.3: Phế cầu là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B95.3: Phế cầu là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.4: Liên cầu khác là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B95.4: Liên cầu khác là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.5: Liên cầu không xác định là nguyên nhân gây các bệnh phân loại...

Mã bệnh ICD 10 B95.5: Liên cầu không xác định là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.6: Tụ cầu vàng là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B95.6: Tụ cầu vàng là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.7: Tụ cầu khác là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B95.7: Tụ cầu khác là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.8: Tụ cầu không xác định là nguyên nhân gây các bệnh phân loại...

Mã bệnh ICD 10 B95.8: Tụ cầu không xác định là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác