B95-B98

B97.0: Adenovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.0: Adenovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.1: Enterovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.1: Enterovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.2: Coronavirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.2: Coronavirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.3: Retrovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.3: Retrovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.4: Virus hợp bào đường hô hấp gây các bệnh đã được phân loại...

Mã bệnh ICD 10 B97.4: Virus hợp bào đường hô hấp gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.5: Reovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.5: Reovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.6: Parvovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.6: Parvovirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.7: Papillomavirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.7: Papillomavirus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.7: Clostridium perfringens [C. Perfringens] gây các bệnh đã được phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B96.7: Clostridium perfringens [C. Perfringens] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97.8: Các virus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97.8: Các virus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.8: Vi khuẩn xác định khác gây các bệnh đã được phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B96.8: Vi khuẩn xác định khác gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B98: Tác nhân nhiễm trùng xác định khác gây các bệnh đã được phân...

Mã bệnh ICD 10 B98: Tác nhân nhiễm trùng xác định khác gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B97: Tác nhân virus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B97: Tác nhân virus gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B98.0: Helicobacter pylori [H.pylori] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác

Mã bệnh ICD 10 B98.0: Helicobacter pylori [H.pylori] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95: Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại...

Mã bệnh ICD 10 B95: Liên cầu và tụ cầu là nguyên nhân gây bệnh, được phân loại ở các chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.0: Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] gây các bệnh đã được phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B96.0: Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.0: Liên cầu, nhóm A, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B95.0: Liên cầu, nhóm A, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.1: Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] gây các bệnh đã được phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B96.1: Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B95.1: Liên cầu, nhóm B, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 B95.1: Liên cầu, nhóm B, là nguyên nhân gây các bệnh phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác

B96.2: Escherichia coli [E. coli] gây các bệnh đã được phân loại ở chương...

Mã bệnh ICD 10 B96.2: Escherichia coli [E. coli] gây các bệnh đã được phân loại ở chương khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính B95-B98 Các tác nhân vi khuẩn, virus và tác nhân gây nhiễm khuẩn khác