A50-A64

A64: Bệnh lây truyền qua đường tình dục không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A64: Bệnh lây truyền qua đường tình dục không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A60: Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục

Mã bệnh ICD 10 A60: Bệnh do Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56.2: Bệnh do chlamydia ở đường niệu – sinh dục, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A56.2: Bệnh do chlamydia ở đường niệu - sinh dục, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A60.0: Bệnh do virus herpes ở đường sinh dục và niệu – sinh dục

Mã bệnh ICD 10 A60.0: Bệnh do virus herpes ở đường sinh dục và niệu - sinh dục. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56.3: Bệnh do chlamydia ở hậu môn và trực tràng

Mã bệnh ICD 10 A56.3: Bệnh do chlamydia ở hậu môn và trực tràng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A60.1: Bệnh do virus herpes ở da quanh hậu môn và trực tràng

Mã bệnh ICD 10 A60.1: Bệnh do virus herpes ở da quanh hậu môn và trực tràng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56.4: Bệnh do chlamydia ở họng

Mã bệnh ICD 10 A56.4: Bệnh do chlamydia ở họng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A60.9: Bệnh do virus herpes ở hậu môn – sinh dục, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A60.9: Bệnh do virus herpes ở hậu môn - sinh dục, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56.8: Bệnh do chlamydia lây truyền qua đường tình dục có vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 A56.8: Bệnh do chlamydia lây truyền qua đường tình dục có vị trí khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A63: Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại

Mã bệnh ICD 10 A63: Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A57: Bệnh hạ cam

Mã bệnh ICD 10 A57: Bệnh hạ cam. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A63.0: Mụn cơm (hoa liễu) ở hậu môn – sinh dục

Mã bệnh ICD 10 A63.0: Mụn cơm (hoa liễu) ở hậu môn - sinh dục. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A58: U hạt ở bẹn

Mã bệnh ICD 10 A58: U hạt ở bẹn. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A63.8: Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A63.8: Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A59: Bệnh do trichomonas

Mã bệnh ICD 10 A59: Bệnh do trichomonas. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A59.0: Bệnh do trichomonas đường niệu – sinh dục

Mã bệnh ICD 10 A59.0: Bệnh do trichomonas đường niệu - sinh dục. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56: Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục

Mã bệnh ICD 10 A56: Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A59.8: Bệnh do trichomonas ở vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 A59.8: Bệnh do trichomonas ở vị trí khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A56.0: Bệnh do chlamydia ở đường niệu – sinh dục dưới

Mã bệnh ICD 10 A56.0: Bệnh do chlamydia ở đường niệu - sinh dục dưới. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục

A59.9: Bệnh do trichomonas, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A59.9: Bệnh do trichomonas, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A50-A64 Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục