A28

A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.0: Bệnh do Pasteurella

Mã bệnh ICD 10 A28.0: Bệnh do Pasteurella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.1: Bệnh mèo cào

Mã bệnh ICD 10 A28.1: Bệnh mèo cào. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột

Mã bệnh ICD 10 A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân loại nơi khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người