A20-A28

A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.0: Bệnh do Pasteurella

Mã bệnh ICD 10 A28.0: Bệnh do Pasteurella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.1: Bệnh mèo cào

Mã bệnh ICD 10 A28.1: Bệnh mèo cào. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột

Mã bệnh ICD 10 A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân loại nơi khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A25.9: Sốt do chuột cắn không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A25.9: Sốt do chuột cắn không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26: Bệnh do Erysipelothrix rhusiopathiae (viêm quầng)

Mã bệnh ICD 10 A26: Bệnh do Erysipelothrix rhusiopathiae (viêm quầng). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.0: Bệnh do Erysipelothrix ở da

Mã bệnh ICD 10 A26.0: Bệnh do Erysipelothrix ở da. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.7: Nhiễm trùng huyết do Erysipelothrix

Mã bệnh ICD 10 A26.7: Nhiễm trùng huyết do Erysipelothrix. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.8: Thể khác của viêm quầng

Mã bệnh ICD 10 A26.8: Thể khác của viêm quầng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A23.8: Bệnh do Brucella khác

Mã bệnh ICD 10 A23.8: Bệnh do Brucella khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.9: Bệnh do Erysipelothrix không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A26.9: Bệnh do Erysipelothrix không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A23.9: Bệnh do Brucella, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A23.9: Bệnh do Brucella, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27: Bệnh do leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27: Bệnh do leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24: Bệnh Malleomyces mallei và bệnh Malleomyces pseudomallei

Mã bệnh ICD 10 A24: Bệnh Malleomyces mallei và bệnh Malleomyces pseudomallei. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết

Mã bệnh ICD 10 A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24.0: Nhiễm Malleomyces mallei (Bệnh sổ mũi ở ngựa)

Mã bệnh ICD 10 A24.0: Nhiễm Malleomyces mallei (Bệnh sổ mũi ở ngựa). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người