A20-A28

A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28.8: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người khác, chưa được phân loại nơi khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A28.9: Bệnh nhiễm trùng do động vật truyền sang người, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A27.9: Nhiễm leptospira, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân...

Mã bệnh ICD 10 A28: Bệnh nhiễm trùng khác do động vật truyền sang người chưa được phân loại. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.0: Bệnh do Pasteurella

Mã bệnh ICD 10 A28.0: Bệnh do Pasteurella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.1: Bệnh mèo cào

Mã bệnh ICD 10 A28.1: Bệnh mèo cào. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột

Mã bệnh ICD 10 A28.2: Nhiễm yersinia ngoài ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24.1: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei cấp tính và tối cấp

Mã bệnh ICD 10 A24.1: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei cấp tính và tối cấp. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.8: Thể khác của viêm quầng

Mã bệnh ICD 10 A26.8: Thể khác của viêm quầng. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24.2: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei bán cấp và mãn tính

Mã bệnh ICD 10 A24.2: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei bán cấp và mãn tính. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A26.9: Bệnh do Erysipelothrix không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A26.9: Bệnh do Erysipelothrix không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24.3: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei khác

Mã bệnh ICD 10 A24.3: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27: Bệnh do leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27: Bệnh do leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A24.4: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A24.4: Nhiễm Malleomyces Pseudomallei, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết

Mã bệnh ICD 10 A27.0: Bệnh do Leptospira gây vàng da xuất huyết. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A25: Sốt do chuột cắn

Mã bệnh ICD 10 A25: Sốt do chuột cắn. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira

Mã bệnh ICD 10 A27.8: Thể khác của nhiễm leptospira. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A25.0: Bệnh do spirilla

Mã bệnh ICD 10 A25.0: Bệnh do spirilla. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A25.1: Bệnh do streptobacilla

Mã bệnh ICD 10 A25.1: Bệnh do streptobacilla. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người

A23.8: Bệnh do Brucella khác

Mã bệnh ICD 10 A23.8: Bệnh do Brucella khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A20-A28 Bệnh nhiễm khuẩn do động vật truyền sang người