A17

A17†: Lao hệ thần kinh

Mã bệnh ICD 10 A17†: Lao hệ thần kinh. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A15-A19 Bệnh lao

A17.0†: Viêm màng não do lao (G01*)

Mã bệnh ICD 10 A17.0†: Viêm màng não do lao (G01*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A15-A19 Bệnh lao

A17.1†: U lao màng não (G07*)

Mã bệnh ICD 10 A17.1†: U lao màng não (G07*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A15-A19 Bệnh lao

A17.8†: Lao khác của hệ thần kinh

Mã bệnh ICD 10 A17.8†: Lao khác của hệ thần kinh. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A15-A19 Bệnh lao

A17.9†: Lao hệ thần kinh, không đặc hiệu (G99.8*)

Mã bệnh ICD 10 A17.9†: Lao hệ thần kinh, không đặc hiệu (G99.8*). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A15-A19 Bệnh lao