A05

A05.8: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A05.8: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.9: Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A05.9: Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05: Nhiễm độc thức ăn do vi trùng khác, chưa phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 A05: Nhiễm độc thức ăn do vi trùng khác, chưa phân loại nơi khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.0: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu

Mã bệnh ICD 10 A05.0: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.1: Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp)

Mã bệnh ICD 10 A05.1: Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.2: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Mã bệnh ICD 10 A05.2: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii]. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.3: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus

Mã bệnh ICD 10 A05.3: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.4: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus

Mã bệnh ICD 10 A05.4: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột