A04

A04: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác

Mã bệnh ICD 10 A04: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.0: Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.0: Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.1: Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.1: Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.2: Nhiễm Escherichia coli xâm nhập

Mã bệnh ICD 10 A04.2: Nhiễm Escherichia coli xâm nhập. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.3: Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.3: Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.4: Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác

Mã bệnh ICD 10 A04.4: Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.5: Viêm ruột do Campylobacter

Mã bệnh ICD 10 A04.5: Viêm ruột do Campylobacter. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.6: Viêm ruột do Yersinia enterocolitica

Mã bệnh ICD 10 A04.6: Viêm ruột do Yersinia enterocolitica. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.7: Viêm ruột do Clostridium difficile

Mã bệnh ICD 10 A04.7: Viêm ruột do Clostridium difficile. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.8: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A04.8: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.9: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A04.9: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột