A02

A02: Nhiễm salmonella khác

Mã bệnh ICD 10 A02: Nhiễm salmonella khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.0: Viêm ruột do Salmonella

Mã bệnh ICD 10 A02.0: Viêm ruột do Salmonella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.1: Nhiễm trùng huyết do Salmonella

Mã bệnh ICD 10 A02.1: Nhiễm trùng huyết do Salmonella. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.2: Nhiễm salmonella khu trú

Mã bệnh ICD 10 A02.2: Nhiễm salmonella khu trú. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.8: Nhiễm trùng salmonella xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A02.8: Nhiễm trùng salmonella xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A02.9: Nhiễm trùng salmonella, không đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 A02.9: Nhiễm trùng salmonella, không đặc hiệu khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột