S56.8: Tổn thương cơ khác, chưa xác định và gân tầm cẳng tay

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh S56.8 là gì? Chẩn đoán S56.8 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã S56.8 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã S56.8 là mã bệnh ICD 10 Tổn thương cơ khác, chưa xác định và gân tầm cẳng tay.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 281
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: S56.8

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã S56.8 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã S56.8 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 S56.8 Tổn thương cơ khác, chưa xác định và gân tầm cẳng taycó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã S56.8
 • Mã bệnh S56.8 là mã ICD 10 Tổn thương cơ khác, chưa xác định và gân tầm cẳng tay
 • S56.8 thuộc mã loại S56 là mã ICD 10 Tổn thương cơ bắp và gân ở tầm cẳng tay
 • S56.8 thuộc mã nhóm chính S50-S59 là mã ICD 10 Tổn thương tại khuỷu tay và cẳng tay
 • S56.8 thuộc mã chương S00-T98 là mã ICD 10 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài
 • S56.8 thuộc Chương XIX - Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh S56.8 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code S56.8 is ICD 10 CM code for Injury of other and unspecified muscles and tendons at forearm level
 • S56 is ICD 10 CM for Injury of muscle and tendon at forearm level
 • S50-S59 is ICD 10 CM code for Injuries to the elbow and forearm
 • S00-T98 is ICD 10 CM code for Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
 • Chapter XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S56.8 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here