I51: Biến chứng và bệnh lý được xác định là do bệnh tim mạch

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh I51 là gì? Chẩn đoán I51 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã I51 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã I51 là mã bệnh ICD 10 Biến chứng và bệnh lý được xác định là do bệnh tim mạch.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 152
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: I51.-

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã I51 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã I51 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã I51 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 I51 Biến chứng và bệnh lý được xác định là do bệnh tim mạchcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã I51
 • Mã bệnh I51 là mã ICD 10 Biến chứng và bệnh lý được xác định là do bệnh tim mạch
 • I51 thuộc mã loại I51 là mã ICD 10 Biến chứng và bệnh lý được xác định là do bệnh tim mạch
 • I51 thuộc mã nhóm chính I30-I52 là mã ICD 10 Thể bệnh tim khác
 • I51 thuộc mã chương I00-I99 là mã ICD 10 Bệnh hệ tuần hoàn
 • I51 thuộc Chương IX - Bệnh hệ tuần hoàn
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh I51 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code I51 is ICD 10 CM code for Complications and ill-defined descriptions of heart disease
 • I51 is ICD 10 CM for Complications and ill-defined descriptions of heart disease
 • I30-I52 is ICD 10 CM code for Other forms of heart disease
 • I00-I99 is ICD 10 CM code for Diseases of the circulatory system
 • Chapter IX Diseases of the circulatory system
I51 ICD-10-CM Coding Rules
 • I51 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here