Trang chủ I00-I99

I00-I99

I97.9: Rối loạn hệ tuần hoàn sau phẫu thuật, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I97.9: Rối loạn hệ tuần hoàn sau phẫu thuật, không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98*: Rối loạn khác của hệ tuần hoàn trong bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 I98*: Rối loạn khác của hệ tuần hoàn trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98.0*: Giang mai tim mạch

Mã bệnh ICD 10 I98.0*: Giang mai tim mạch. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98.1*: Rối loạn tim mạch trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác...

Mã bệnh ICD 10 I98.1*: Rối loạn tim mạch trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98.2*: Giãn tĩnh mạch thực quản không chảy máu trong bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 I98.2*: Giãn tĩnh mạch thực quản không chảy máu trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98.3*: Dãn tĩnh mạch thực quản chảy máu trong bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 I98.3*: Dãn tĩnh mạch thực quản chảy máu trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I98.8*: Rối loạn hệ tuần hoàn xác định khác trong bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 I98.8*: Rối loạn hệ tuần hoàn xác định khác trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I99: Rối loạn hệ tuần hoàn khác và không xác định của hệ tuần...

Mã bệnh ICD 10 I99: Rối loạn hệ tuần hoàn khác và không xác định của hệ tuần hoàn. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I88.1: Viêm hạch bạch huyết mạn, ngoại trừ mạc treo

Mã bệnh ICD 10 I88.1: Viêm hạch bạch huyết mạn, ngoại trừ mạc treo. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I97.1: Rối loạn chức năng khác sau phẫu thuật tim

Mã bệnh ICD 10 I97.1: Rối loạn chức năng khác sau phẫu thuật tim. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I88.8: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 I88.8: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I97.2: Hội chứng phù hạch bạch huyết sau cắt bỏ tuyến vú

Mã bệnh ICD 10 I97.2: Hội chứng phù hạch bạch huyết sau cắt bỏ tuyến vú. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I88.9: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I88.9: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu, không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I97.8: Rối loạn hệ tuần hoàn khác sau phẫu thuật, không phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 I97.8: Rối loạn hệ tuần hoàn khác sau phẫu thuật, không phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn

I89: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không nhiễm trùng khác

Mã bệnh ICD 10 I89: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không nhiễm trùng khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I89.0: Phù bạch huyết, không phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 I89.0: Phù bạch huyết, không phân loại nơi khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I89.1: Viêm mạch bạch huyết

Mã bệnh ICD 10 I89.1: Viêm mạch bạch huyết. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I89.8: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết xác định khác không...

Mã bệnh ICD 10 I89.8: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết xác định khác không do nhiễm trùng. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I89.9: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không do nhiễm trùng,...

Mã bệnh ICD 10 I89.9: Rối loạn mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không do nhiễm trùng, không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I95: Huyết áp thấp (hạ huyết áp)

Mã bệnh ICD 10 I95: Huyết áp thấp (hạ huyết áp). Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I95-I99 Rối loạn khác và không xác định của hệ tuần hoàn